Zakonit zastopnik (za mlajše od 18 let)

Pogoji:
Član izjavljam, da sem seznanjen s pravicami in dolžnostmi članov kluba in da bom deloval v skladu z zakoni države v kateri klub izvaja aktivnosti, statutom kluba, pravilniki in sklepi organov kluba. Član soglašam in dovoljujem, da društvo v skladu z zakoni države v kateri deluje zbira, hrani in obdeluje osebne podatke v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Prav tako soglašam in dovoljujem zbiranje in javno objavo slikovnega, video in zvočnega materiala, ki vsebuje moje posnetke in posnetke mojih bližnjih. Soglašam in dovoljujem, da mi klub pošilja obvestila in me seznanja z novostmi, v primeru, da obvestil ne bom več želel prejemati, bom o tem obvestil klub na elektronski naslov.
Član izjavljam, da sem bil popolnoma seznanjen z nevarnostmi, ki so povezane z aktivnostmi kluba. Ker mi je bilo dovoljeno, da sem član kluba, prevzamem nase vsa tveganja, ki so povezana z aktivnostmi v klubu in članstvom v klubu glede kakršnekoli nevarnosti poškodb ali škod, ki bi jih lahko utrpel kot član kluba pri aktivnostih kluba, vključno z vsemi predvidljivimi in nepredvidljivimi tveganji pri aktivnostih kluba z namenom, da zaščitim klub in njegove odgovorne osebe ali izvajalce od katerega koli zahtevka s strani moje družine, mojih dedičev ali mojih svojin in postopkov, ki bi jih lahko sprožili kot posledica mojega članstva v klubu. Z mojim podpisom izjavljam, da izključujem Potapljaški klub GO DIVING in njihove odgovorne osebe od kakršnihkoli odgovornosti in prevzamem nase vsa tveganja, ki so povezana s tečaji in aktivnostmi kluba ter članstvom v klubu, glede kakršnekoli nevarnosti, poškodb, škod ali smrti, ki bi jih lahko utrpel zaradi malomarnosti. Kot član Potapljaškega kluba GO DIVING v okviru svojih odgovornostih, ki jih sprejemam z članstvom v klubu tudi sprejemam odgovornost za svoja dejanja v klubu pri aktivnostih kluba kot odgovorna oseba kluba. Član izjavljam, da sem polnoleten in zakonsko pristojen oziroma da sem dobil odobritev zakonitih zastopnikov za podpis te izjave.

(ZA ZAKONITE ZASTOPNIKE ČLANA MLAJŠEGA OD 18 LET: Podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da se ostale odgovorne osebe člana soglašajo z članstvom člana v klubu in z vsebino izjave. Kot njegov zakoniti zastopnik prav tako pravno, moralno in odškodninsko odgovarjam za vsa njegova dejanja.)